Tsjester – Swalkersbloed

Ik kan me best wel goed in dit nummer vinden. Lyrics met dank aan zanger Tjeerd Abma, die zo vriendelijk was ze me te mailen.

Swalkersbloed

Al as bern woe hy safolle
Wie der altyd mar op e’ syk
Nei it lân yn syn holle
Sa grien en wetterryk

As in jonkje swalke hy
De fûgels efternei
Nijsgjirrich en sa fry
Almar fieder eltse dei

Refr. Unrêstig en fol fjoer,
Gie hy foar it aventoer
Hy joech ta oan’t swalkersbloed
Syn swalkersbloed!

Hy soe syn siedend bloed ferriede
As hy him deljaan soe
Hy soe de wrâld beride
Omdat it net oars koe

En hy bleaf mar op syk
Nei it griene keninkryk
In mearkelân gelyk
Sa grien en wetterryk

Refr. Unrêstig en fol fjoer,
Gie hy foar it aventoer
Hy joech ta oan’t swalkersbloed
Syn eigen swalkersbloed!

Syn libben kaam oan’t ein
En hy wie al tige âld
Hy wie Skeind en ferslein
Fan it swalkjen oer de wrâld

Mar ien doar stie iepen
Doe hy wurg wie en syk
By syn widze gie der sliepen
Yn in lân sa wetterryk


Afbeelding Georg von Rosen (Odin de Zwerver)

One Response

  1. Richard van der Wal 7 november 2012 Reply

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *