Pieter Leistra artikelen van Alex

Fakânsjefoto’s fan de Leistra’s

Ek dit jier wie de famylje Leistra wer op fakânsje. No in kear net yn de krant komme mei in grutte fietstocht, mar mei de kemper troch Europa. Ek genietsje! Wylens die fakânsje stjoerde Pater Familias Pieter Leistra my sa no en …