Van Noggeren blogposts geschreven door Alex

Frysk Transport in Canada

Piter Wilkens zong het al: Sjinezen binne grut yn tal, Egypte is hiel âld mar Friezen komm’ je oeral tsjin, oeral op ‘e wrâld oeral op ‘e wrâld In Canada zijn bijvoorbeeld een heleboel Friezen, veel boeren, maar ook in andere bedrijfstakken. …