Plaatsnaamborden in Fryslân

Mijn ouders hadden vroeger een foto-album met daar in vele foto’s van mijn broer en zus bij diverse plaatsnaambordjes. Toen ik werd geboren deden ze dat al niet meer. Maar de fascinatie is op de een of andere manier wel op mij over gegaan. Zo heb ik in het verleden al regelmatig plaatsnaamborden gefotografeerd, en ik heb deze rare afwijking weer opgepakt. In dit deel foto’s uit Fryslân. Soms kies ik voor de Friese naam te benoemen, soms de Bildtse en soms de Nederlandse: de basis waarop ik dat doe is erg simpel: persoonlijke voorkeur. Sinds er Friestalige gemeenten met niet-Friestalige gemeenten zijn gefuseerd is er toch geen touw meer aan vast te knopen..


Akkrum, 10 april 2019.


Aldtsjerk, 15 april 2019.


Baaium, 6 januari 2019.


Baard, 6 januari 2019.


Bakhuizen, 18 juli 2021.


Bakkeveen, 18 juli 2021.


Bartlehiem, 26 december 2018, de eerste foto die ik specifiek voor deze blogpost gemaakt heb.


Beetgumermolen, 30 december 2018.


Beintemahûs, 3 januari 2019.


Berlikum, 6 januari 2019.


Bitgum, 30 december 2018.


Blije, 3 januari 2019.


Boer, 6 januari 2019.


Boksum, 6 januari 2019.


Bolsward, 8 december 2007.


Bornwird, 16 april 2022.


Brantgum, 16 april 2022.


Britsum, 30 december 2018.Broek, 22 januari 2019.


Burdaard, 3 januari 2019.


Burgwerd, 19 mei 2021.


Burum, 7 augustus 2019.


De Haar, 18 juli 2021.


Deinum, 6 januari 2019.


De Pein, 23 februari 2022.


De Surhuzumer Mieden, 4 februari 2023.


Dokkum, 3 januari 2019.


Dokkumer Nieuwe Zijlen, 11 mei 2019.


Dongjum, 1 juni 2009.


Drachten, 22 januari 2019.


Drachten-Azeven, 22 januari 2019.


Dronryp, 6 januari 2019.


Eastermar, 7 augustus 2019.


Ee, 3 januari 2019.


Engelum, 22 januari 2019.


Farebuorren, 23 nyfebruari 2022.


Feanwâlden, 20 december 2020.


Feanwâldsterwâl, 20 december 2020.


Ferwâlde, 1 juni 2009.


Ferwert, 3 januari 2019.


Finkum, 6 januari 2019.


Follegea, 30 mei 2019.


Franeker, 1 juni 2009.


Frieschepalen, 18 juli 2021.


Froubuurt, 30 december 2018.


Furdgum, 9 januari 2010.


Gaast, 1 juni 2009.


Garyp, 22 december 2020.


Ginnum, 12 januari 2019.


Goaiïngaryp, 22 januari 2019.


Goutum, 22 januari 2019.


Grou, 10 april 2019.


Hallum, 3 januari 2019.


Hallumerhoek, 6 januari 2019.


Harlingen, 6 januari 2019.


Hartwerd, 19 mei 2021.


Haskerdiken, 10 april 2019.


Haskerhorne, 22 januari 2019.


Hee, 1 juli 2015.


Heerenveen, 22 januari 2019.


Hegebeintum, 12 januari 2019.


Hemelum, 18 juli 2021.


Hijum, 26 december 2018.


Hilaard, 6 januari 2019.


Hindeloopen, 8 december 2007.


Hoarne, 26 december 2018.


Hollum, 27 augustus 2019.


Holwerd, 3 januari 2019.


Hommerts, 18 juli 2021.


Hoornsterzwaag, 18 juli 2021.


Húns, 6 januari 2019.


Hurdegaryp, 11 mei 2019.


Idsegahuizum, 1 juni 2009.


it Heechsân, 7 augustus 2019.


it Heidenskip, 1 juni 2009.


It Súd, 22 januari 2019.


it Wytfean, 7 augustus 2019.


Jellum, 6 januari 2019.


Jelsum, 29 december 2018.


Jirnsum, 22 januari 2019.


Jislum, 12 januari 2019.


Jistergea, 30 mei 2019.


Joure, 22 januari 2019.


Jouswier, 3 januari 2019.


Jutryp, 18 juli 2021.


Klazum, 19 januari 2021.


Kleaster Anjum, 6 januari 2019.


Kleaster-Lidlum, 6 mei 2019.


Koarnjum, 26 december 2018.


Koartwâld, 18 juli 2021.


Koehoal, 6 januari 2019.


Kollumerzwaag, 18 juli 2021.


Koningsbuurt, 19 januari 2021.


Kornwerderzand, 23 mei 2019.


Kûkherne, 12 mei 2021


Leeuwarden, 29 december 2018.


Lekkum, 12 januari 2019.


Lemmer, 30 mei 2019.


Leons, 6 januari 2019.


Lichtaard, 1 juni 2009.


Luinjeberd, 3 oktober 2021.


Lutjelollum, 23 augustus 2021.


Lytse Geast, 16 mei 2019.


Marrum, 3 januari 2019.


Marsum, 22 januari 2019.


Menaldum, 6 januari 2019.


Midlum, 6 januari 2019.


Miedum, 12 januari 2019.


Mildaam, 18 juli 2021.


Moddergat, 3 januari 2019.


Morra, 8 april 2021.


Nes (Ameland), 27 augustus 2019.


Nes (Dongeradeel), 3 januari 2019.


Nes (Noardeast-Fryslân), 18 juli 2021.


Nieuwebrug, 10 april 2019.


Nieuwehorne, 18 juli 2021.


Nij Altoenae, 12 januari 2019.


Nijega, 23 februari 2022.


Nijehaske, 22 januari 2019.


Nije-Syl, 6 januari 2019.


Noardburgum, 11 mei 2019.


Offingawier, 18 juli 2021.


Oosterbierum, 6 mei 2019.


Oosterwolde, 18 september 2022.


Oudehaske, 22 januari 2019.


Oude Leije, 30 december 2018.


Oudeschoot, 23 mei 2022.


Oude Schouw, 22 januari 2019.


Ouwe-Syl, 12 januari 2019.


Ouwsterhaule, 18 juli 2021.


Paesens, 3 januari 2019.


Peins, 6 januari 2019.


Pier Holwerd, 6 september 2022.


Quatrebras, 11 mei 2019.


Raard 1 juni 2009.


Ravenswoud, 22 april 2012.


Reduzum, 22 januari 2019.


Ried, 6 januari 2019.


Ritsumasyl, 6 januari 2019.


Roptazijl, 19 januari 2019.


Rotsterhaule, 18 juli 2021.


Rottum, 18 juli 2021.


Ryptsjerk, 11 mei 2019.


Saltryp, 24 december 2022.


Scharsterbrug, 18 juli 2021.


Schingen, 6 januari 2019.


Selmien-West, 22 januari 2019.


Sexbierum, 6 mei 2019.


Sibrandahûs, 3 januari 2019.


Sint Jânsgea, 18 juli 2021.


Sint Nicolaasga, 30 mei 2019.


Skraard, 1 juni 2009.


Slappeterp, 6 januari 2019.


Snakkerburen, 12 januari 2019.


Spannenburg, 30 mei 2019.


St.-Anne, 12 januari 2019.


Stavoren, 8 december 2007.


Stiens, 30 december 2018.


St.-Jabik, 12 januari 2019.


Sumar, 20 december 2020.


Surhuizum, 18 juli 2021.


Terbant, 3 oktober 2021.


Tergrêft, 3 januari 2019.


Terherne, 22 januari 2019.


Ternaard, 3 januari 2019.


Tichelwurk, 12 januari 2019.


Truerd, 26 december 2018.


Twizel, 11 mei 2019.


Tytsjerk, 16 mei 2019.


Tzum, 18 juli 2021.


Tzummarum, 6 mei 2019.


Veenklooster, 18 juli 2021.


Waaxens, 16 april 2022.


Wânswert, 18 juni 2022.


Warten, 10 april 2019.


Waskemeer, 18 juli 2021.


Wergea, 10 april 2019.


Wetsens, 7 augustus 2019.


Westerein, 14 augustus 2019.


Westergeast, 18 juli 2021.


Westernijtsjerk, 12 januari 2019.


Westhoek, 6 januari 2019.


Wier, 1 juni 2009.


Wierum, 3 januari 2019.


Winsum, 6 januari 2019.


Wirdum, 18 juli 2021.


Workum, 8 december 2007.


Wyns, 12 januari 2019.


Wytgaard, 22 januari 2019.


Wytmarsum, 1 juni 2009.


Ypekolsgea, 18 juli 2021.


Zurich, 6 januari 2019.


Zwarte Haan, 6 januari 2019.

Deze blogpost blijft altijd in beweging, zodra ik nieuwe plaatsnaamborden in Fryslân op de foto heb, komen deze er in.

NET ZO INTERESSANT

4 Comments

  1. Frank van den Hoven 2 februari 2020 Reply
    • Alex Miedema 3 februari 2020 Reply
  2. Matjan de Haan 21 mei 2020 Reply
    • Alex Miedema 21 mei 2020 Reply

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *